Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TRS transmission s.r.o. (dále také jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „Podmínky“) jsou nedílnou součást Smlouvy o dílo (dále také jen „Smlouva“), ve které je na tyto Všeobecné obchodní podmínky odkazováno ve smyslu úst. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „Občanský zákoník“), a která je uzavřena mezi společností TRS transmission s.r.o. jakožto Realizátorem a Investorem uvedeným ve Smlouvě (dále také jen „Investor“) a jejímž předmětem je provedení Díla uvedeného ve Smlouvě (dále také jen „Dílo“).
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnost Investora a Realizátora (dále také jen „Smluvní strany“) ze Smlouvy o dílo.
 3. Kontaktní údaje Realizátora jsou uvedeny na internetových stránkách Realizátora na adrese.

Zhotovení Díla zahrnuje

 1. Přípravu a podání „Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě" příslušnému distributorovi elektrické energie, pokud je to k realizaci Díla potřebné, a jestliže k tomuto bude udělena Investorem Realizátorovi plná moc; včetně všech nezbytných kroků potřebných k získání 4Q elektroměru.
 2. Dodání veškerých montážních prací, komponentů a materiálů nutných k řádnému provedení Díla.
 3. Provedení zkoušky funkčnost Díla.
 4. Provedení Elektro revize Díla.
 5. Přípravu a podání žádost o poskytnout dotace z programu Nová zelená úsporám („Dotace“) u Státního fondu životního prostředí ČR, a to elektronicky prostřednictvím portálu Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „AIS SFŽP ČR“), pokud k tomuto bude Realizátorovi Investorem udělen přístup.

Způsob provádění Díla

 1. Realizátor je povinen provést Dílo v rozsahu a za podmínek stanovených v Nabídce Realizátora, v souladu s platnými právními předpisy a s příslušnými technickými normami (ČSN, EN).
 2. Realizátor se zavazuje práce na Díle provádět v souladu s bezpečnostními, protipožárními předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí.
 3. Realizátor se zavazuje provést Dílo s potřebnou péčí ve lhůtě a na místě odsouhlasené v Nabídce Realizátora.

Místo plnění

 1. Investor předá Realizátorovi na základě jeho výzvy místo provádění Díla (dále také jen „Místo plnění“).
 2. Investor je povinen zajisti Realizátorovi v Místě plnění možnost využít sociálního zařízení a elektrické energie v rozsahu požadovaném Realizátorem. Náklady s odběrem vody a elektrické energie nese Investor.
 3. Investor je povinen před zahájením provádění Díla sdělit Realizátorovi veškeré informace o stavu místa a stavby, které jsou významné pro provedení Díla a jeho kvalitu, zejména o stavu elektroinstalace stavby, na které se Dílo provádí, stavu jejího zdiva, střechy a dalších potřebných prostor a dále informace z hlediska bezpečnost a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V případě, že v průběhu provádění Díla bude zjištěno, že Investor nesdělil Realizátorovi informace uvedené v tomto bodě, budou přičteny důsledky situace vzniklé z neznalosti těchto informací Realizátora k tíži Investora a Realizátor nenese odpovědnost za vzniklé prodlení při provádění Díla.
 4. Investor je povinen pro hladký průběh provádění Díla dodržet tyto podmínky:
  1. Domovní rozvaděč je osazen jističi a propojen s distribuční síti, v případě novostavby doporučujeme konzultaci s technickým pracovníkem Realizátora;
  2. místo k osazení komponentů na zeď je připraveno k instalaci, na umístění bateriového uložiště doporučujeme vyčleněný prostor o rozměru 1 m x 1,5 m;
  3. pokud dojde před instalací ke změně střešní krytiny, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit Realizátorovi a dodat nové fotografie střechy, včetně krytiny;
  4. zajistit dostatečný WIFI signál v místě umístění střídače se šifrováním WPA/WPA2-PSK, případné zesílení signálu Realizátora je součástí víceprací, viz. Ceník víceprací;
  5. elektroměrový rozvaděč má dostatek prostoru pro montáž 4Q elektroměru a krizového HDO, úpravy lze zadat Realizátorovi za příplatek, viz. Ceník víceprací;
  6. instalace FVE s ukládáním přebytků do bojleru je podmíněna nachystaným bojlerem s 1F nebo 3F spirálou určenou na elektrický ohřev s vlastním termostatem, bojler při instalaci FVE je již napuštěn a připojen na vodovodní systém;
  7. v případě, kdy Investor nesouhlasí s uložením kabeláže do bílé lišty, je povinen připravit zeď na zapravení na vlastní náklady, případně může využít nabídky Realizátora, viz. Ceník víceprací;
  8. umožnit parkování pro Realizátora při instalaci FVE na pozemku Investora.
 5. Investor je povinen zabezpečit materiál včetně součástí Díla dodaný na základě Dodacího listu (dále jen „Dodací list“) na Místo plnění proti poškození, zničení, krádeži nebo vandalismu, a to až do doby převzetí Díla Investorem nebo okamžiku, kdy se Dílo považuje za převzaté.
 6. Pokud není Místo plnění nebo přístup k Místu plnění uzpůsoben pro zahájení a provádění Díla, o čemž je Realizátor povinen Investore bezodkladně informovat, posouvá se termín zhotovení Díla o dobu, než bude Místo plnění nebo přístup k němu uzpůsoben pro zahájení provádění Díla.
 7. Jestliže Realizátor při provádění Díla narazí na překážky nebo fyzické podmínky, které ani jako zkušený Realizátor nemohl přiměřeně předvídat, a jestliže je Realizátor toho názoru, že v důsledku těchto okolnosti mu vzniknou dodatečné náklady a/nebo bude nutné prodloužit dobu provádění Díla, je povinen o tom uvědomit Investora. V oznámení Realizátora musí být uvedena povaha překážek a/nebo fyzických podmínek, s vysvětlením jejich předpokládaného dopadu, popis opatření, která podnikl nebo hodlá podniknout, jakož i rozsah předpokládaného zpoždění nebo narušení realizace prací.

Termíny a jejich plnění

 1. Termín zahájení
  1. Realizátor zahájí provádění Díla do 21 kalendářních dnů od kladného vyjádření o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě, pokud ve Smlouvě není výslovně sjednáno zahájení provádění Díla v jiném okamžiku.
  2. Za zahájení prací se považuje fyzická – montážní činnost technologií Investorovi na Adrese místa provádění díla, jenž je uvedeno ve Smlouvě o Dílo.
  3. Investor je povinen umožnit Realizátorovi přístup na Místo plnění ke Realizátorem požadovanému dni zahájení prací.

 2. Termín provedení
  1. Realizátor je povinen Dílo provést a předat Investorovi v termínu sjednaném v Nabídce Realizátora.
  2. ze Smlouvy, případně z projektové dokumentace stavby, je-li potřebná pro provedení Díla nebo jiného závazného zadání Investora, vyplývá, že Dílo má být provedeno v jednotlivých dílčích etapách nebo po jednotlivých dílčích celcích, pak jednotlivé etapy nebo celky je Realizátor povinen provést a předat Investorovi ve sjednaných termínech.
  3. Realizátor je oprávněn Dílo dokončit nebo jednotlivou etapu provádění Díla i před sjednaným termínem dokončení a Investor je povinen dříve dokončené Dílo nebo jednotlivou etapu nebo celek provádění Díla převzít.

 3. Prodloužení termínu provedení Díla
  1. Realizátor je oprávněn přiměřeně prodloužit termín provedení Díla v případě zpoždění či očekávaného zpoždění plnění Smlouvy, pokud bylo provádění Díla opožděno z některého z níže uvedených důvodů: byla dohodnuta změna nebo jiná významná odchylka v kvantitě nebo specifikaci kterékoliv položky Díla
   1. zahrnuté ve Smlouvě, za předpokladu, že požadavek na změnu kvantity vznese Investor až po uhrazení první zálohové platby;
   2. nepředvídatelné klimatické podmínky v místě plnění;
   3. nepředvídatelný nedostatek pracovníků nebo zboží a věcí určených k provedení Díla způsobený zejména epidemií (například koronavirus), změnami v zákonech, občanské nepokoje, nebo kroky výkonné moci, jakož i jinými okolnostmi, které nemohl Realizátor předvídat ani při vynaložení veškeré možné péče, toto prodloužení ze strany Realizátora je možné maximálně 1x po dobu 30 kalendářních dnů;
   4. zdržení způsobené orgány státní správy, samosprávy nebo lokálním distributorem elektrické energie;
   5. jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné Investorovi nebo jakékoliv třetí osobě odlišné (například překopání příjezdové cesty sousedem) od Realizátora;
   6. zpoždění má důvod v okolnostech, které nemohl Realizátor předvídat ani při vynaložení veškeré přiměřené péče (vyšší moc);
   7. v případě, že dojde k přerušení provádění Díla na základě důvodů na straně Investora, a Investor tuto skutečnost nesdělí písemnou formou (dopis, email) Realizátorovi nejpozději 3 dny před termínem montáže, posouvá se termín provedení Díla o počet dnů, po které tato překážka na straně Investora trvá, Investor je povinen uhradit vícenáklady související s takovým přerušením provádění Díla;
   8. v případě, že dojde po podpisu Smlouvy o dílo ke změně připojovacích podmínek do distribuční sítě, prodlužuje se termín provedení Díla o 30 kalendářních dnů, o této skutečnosti je Realizátor povinen informovat Investora nejpozději 3 pracovní dny od chvíle, kdy tato skutečnost byla zveřejněna distributorem Energie;
   9. v případě nedodržení splatností Realizátorských faktur se termín dokončení Díla posouvá o počet dnů, o které se Investor opozdil s úhradou.

  2. Jestliže se Realizátor domnívá, že má na základě důvodů uvedených v bodech a) až f) odstavce 1 tohoto článku výše nárok na prodloužení lhůty pro dokončení Díla, oznámí to písemně Investorovi bez zbytečného odkladu; v oznámení uvede důvody a předpokládanou délku prodloužení termínu provedení Díla nebo jeho jednotlivých etap nebo celků, za písemnou formu se považuje i sdělení v rámci e-mailové komunikace
  3. Pokud dojde k prodloužení termínu zhotovení Díla z důvodů uvedených v bodech a) až i) odstavce 1 tohoto článku výše, nemá Investor nárok na uplatnění náhrady škody.
  4. Pokud nastaly okolnosti bránící provedení Díla, které nezapříčinil ani Investor, ani Realizátor, a trvají po dobu 90 dnů a více, má každá Smluvní strana nárok na písemné podání výpovědi Smlouvy druhé Smluvní straně s 30denní výpovědní lhůtou za účelem ukončení Smlouvy. V tomto případě si Smluvní strany vrátí vzájemně poskytnutá plnění.

Součinnost Investora a poskytnutí informací

 1. Smluvní strany se dohodly, že žádost o poskytnutí Dotace bude v souladu s čl. II odst. 5 těchto Podmínek podána pouze elektronicky prostřednictvím portálu AIS SFŽP ČR.
 2. Investor se zavazuje poskytnout Realizátorovi veškerou potřebnou součinnost ke splnění Smlouvy a provedení Díla. Investor se zavazuje zejména:
  1. poskytnout Realizátorovi součinnost při jednání s dotčenými úřady, distributorem elektrické energie, Ministerstvem životního prostředí;
  2. zmocnit Realizátora na základě písemné plné moci k jednání se třetími stranami, bude-li to ke splnění povinnosti Realizátora vyplývajících ze Smlouvy nezbytné či vhodné;
  3. sdělit Realizátorovi kód, který si Investor pro účely podání a vyřízení žádosti o poskytnutí Dotace vygeneroval na portálu AIS SFŽP (dále jen Přístupový kód“), přičemž poskytnutí Přístupového kódu se považuje za zmocnění Realizátora Investorem k podání žádosti o poskytnutí Dotace ve smyslu čl. II. odst. 5 těchto Podmínek;
  4. poskytnout Realizátorovi veškeré informace a další součinnost při zpracování podkladů pro žádost o Dotaci tak, aby Realizátor mohl takovou žádost řádně vyplnit a podat (mimo jiné poskytnout Realizátorovi Přístupový kód a osobní údaje, jako např. rodné číslo a číslo bankovního účtu, potřebné k vyřízení Dotace);
  5. zajistit Realizátorovi přístup na Místo plnění po celou dobu plnění Smlouvy Realizátorem.
 3. Pokud Investor nesdělí Realizátorovi na základě žádosti Realizátora Přístupový kód k podání žádosti o poskytnutí Dotace, nejpozději však do 10 pracovních dní od doručení výzvy Realizátora (postačí telefonicky či e-mailem), je Investor povinen jednat ve věci samostatně, ačkoliv se k takovému jednání zavázal ve Smlouvě Realizátor. Výsledky jednání Investor bezodkladně předá Realizátorovi. Termín pro zhotovení a předání Díla se prodlužuje o dobu, po kterou má ve věci jednat podle tohoto odstavce Investor.
 4. Investor bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytnutí součinnosti z jeho strany je nezbytné pro splnění povinnosti ze strany Realizátora vyplývající ze Smlouvy, a že v případě neposkytnutí takové součinnosti není Realizátor povinen splnit povinnosti, ke kterým součinnost Investora nebyla poskytnuta. Investor bere na vědomí, že jednotlivé neposkytnutí součinnosti může mít za následek nesplnění, nebo oddálení jiné povinnosti Realizátora a na Realizátorovi nelze neposkytnutím součinnosti Investora uplatňovat jakoukoli náhradu škody, která v souvislosti s tímto jednáním Investorovi vznikla.
 5. Investor dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud Realizátor i přes nedostatek součinnosti ze strany Investora splní své závazky, je Realizátor oprávněn požadovat po Investorovi náklady vzniklé v této souvislosti a Investor je povinen je Realizátorovi na jeho výzvu uhradit. Termín pro zhotovení a předání Díla se prodlužuje o dobu, po kterou Investor neposkytoval Realizátorovi potřebnou součinnost.
 6. Investor bere na vědomí, že v případě neposkytnutí potřebné součinnosti Realizátorovi může dojít k zamítnutí žádosti o přidělení Dotace. V takovém případě není Realizátor povinen poskytnout Investorovi slevu na Celkovou cenu díla dle článku IV. Bod 3 Smlouvy o dílo.
 7. Má-li Investor za to, že nastaly okolnosti, které mohou mít vliv na plnění jeho součinnosti, neprodleně tuto skutečnost oznámí Realizátorovi, přičemž uvede podrobnosti o povaze, pravděpodobném trvání a pravděpodobných následcích takových okolnosti.
 8. Investor bere na vědomí, že instalací FVE v Místě plnění, mohlo dojít ke změně poměrů na střeše nemovitosti v Místě plnění a v této souvislosti je potřebné provést vyhodnocení této změny ve vztahu k jímací soustavě (hromosvod a jeho příslušenství) příslušným odborníkem a provést případně úpravy této jímací soustavy. 
 9. Investor bere na vědomí, že vyhodnocení stavu jímací soustavy na nemovitosti, kde provedena instalace FVE, stejně jako potřeba jejich případných úprav není součásti Díla a Investor si musí tyto činnosti zajistit samostatně a na své náklady, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

Dokončení a předání Díla

 1. Závazek Realizátora provést řádně Dílo je splněn okamžikem splnění podmínek uvedených v článku II těchto VOP.
 2. Po nainstalování FVE bude Investorovi předán k podpisu Předávací protokol s rozpisem dodaných technologií.
 3. Realizátor zajistí Elektro revizi Díla do 7 pracovních dnů od obdržení druhé zálohové platby.
 4. Součástí Díla ani jeho ceny není projekt jímací soustavy, úprava jímací soustavy po instalaci FVE ani revize jímací soustavy.
 5. Po předvedení a předání nainstalované FVE sepíší Smluvní strany Předávací protokol.
 6. V případě, že FVE v okamžiku předání vykazuje vady anebo nedodělky, které nebrání jejímu užívání a FVE je schopná provozu, zaznamenají se tyto vady a nedodělky na FVE do Předávacího protokolu. Realizátor je povinen případné vady a nedodělky odstranit do 30 kalendářních dnů od podpisu Předávacího protokolu.
 7. Pokud Investor odmítne FVE převzít, i přestože byla FVE schopna provozu a nevykazuje vady a nedodělky, má se za to, že FVE byla řádně dokončena, a že došlo k převzetí FVE Investorem. Nepřevzetí FVE znemožňuje Realizátorovi dokončit celý rozsah Díla, včetně podání žádosti o dotaci.
 8. Realizátor nenese odpovědnost za případnou pokutu ze strany distributora elektrické energie v případě neoprávněného spuštění FVE Investorem, tzn. zejména v případě, že dojde ke spuštění před vydáním Potvrzení o prvním paralelním připojení do distribuční soustavy.
 9. Realizátor předá Investorovi po vyplacení dotace z NZÚ revizní zprávu, projektovou dokumentaci a odborný posudek od energetického specialisty.

Platební podmínky

 1. Cena Díla
  1. Celková cena Díla je výslovně sjednána ve Smlouvě (dále jen „Cena díla“).
  2. Příplatkové možnosti jsou uvedeny v Ceníku víceprací (dále jen „Ceník“ víceprací“).
 2. Úhrada Ceny Díla
  1. Cena díla je hrazena po částech, tak jak je uvedeno v Nabídce Realizátora.
  2. Lhůta splatnosti zálohové faktury nebo faktury daňového dokladu je 7 kalendářních dnů ode dne vystavení, pokud na příslušném dokladu není uvedeno jinak.
  3. Pokud je peněžité plnění hrazeno bezhotovostně, je povinnost Investora uhradit příslušnou částku Realizátorovi splněna dnem připsání předmětné částky na bankovní účet Realizátora, který je 
   uvedený ve faktuře.
  4. Pro případ prodlení Investora s úhradou Realizátorských faktur na úhradu Celkové ceny díla anebo Zálohových faktur se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Po dobu prodlení Investora se zaplacením Celkové ceny Díla anebo její části je Realizátor oprávněn pozastavit provádění Díla.
  5. Dílo je až do úplného zaplacení Celkové ceny Díla ve vlastnictví Realizátora.
  6. Veškeré vícepráce nutné k dokončení instalace, které vzniknou jako nový požadavek nad rámec Smlouvy o dílo, VOP a Nabídky, budou s Investorem písemně odsouhlaseny předem.

Dotace a její náhrada

 1. Realizátor prohlašuje, že Dílo bude splňovat požadavky Programu Nová zelená úsporám vedeného Státním fondem životního prostředí na získání Dotace, přičemž její konkrétní výše je uvedena ve Smlouvě o dílo.
 2. Investor bere na vědomí, že získání Dotace je závislé na dalších kritériích, které pokud nastanou, představují překážku získání Dotace (dále jen „Překážka“), přičemž tato kritéria jsou dány aktuálními podmínkami Programu v době řízení o udělení Dotace vyhlášené Státním fondem životního prostředí. Zejména nikoliv výlučně se jedná o následující Překážky:
  1. došlo-li k čerpání dotace z Programu, případně jiného dotačního programu, se kterým by získání Dotace bylo v kolizi,
  2. existence dluhů Investora vůči orgánům státní správy, finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, Státnímu fondu životního prostředí, Ministerstvu životního prostředí či jinému orgánu veřejné správy,
  3. v případě novostavby, není-li zkolaudovaná jako rodinný dům anebo nemá číslo popisné,
  4. nesouhlasí skutečný objem bojleru a objem bojleru sdělený Realizátorovi,
  5. dojde k prodlení s kolaudací, pokud stavba, na které se Dílo provádí, je novostavbou,
  6. dojde k prodlení s úhradou konečné faktury Realizátora,
  7. kolize s jinou žádosti o dotaci v rámci Programu,
  8. existence solárních kolektorů na ohřev vody, které vylučují nebo omezují možnost získání Dotace v podoblasti C.3.4. a C.3.9 podmínek NZÚ,
  9. existence jiné žádosti o dotaci v souvislosti s fotovoltaickou elektrárnou,
  10. u FVE s přebytky výhradně do vody je použit bojler o objemu menším než 120 l u Dotace v podoblasti C.3.4 Programu a menším než 200 l u Dotace C.3.9 Programu, přičemž do objemu se nezapočítává objem zásobníku nebo akumulační nádrže, který je zároveň ohříván prostřednictvím termického solárního systému,
  11. absence nebo omezení práva Investora nakládat se stavbou, na které se provádí Dílo, zejména z důvodu soudcovského nebo exekutorského zástavního práva, nařízení exekuce vůči Investorovi, existence příkazu k prodeji stavby, na které se provádí Dílo, zajištění stavby, na které se Dílo provádí ve smyslu úst. § 78 a násl. zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, stavby, na které se Dílo provádí, není součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení,
  12. dílo není umístěno na stavbě evidované v katastru nemovitosti, popřípadě jiné stávající stavbě umístěné na pozemku náležícím k řešenému rodinnému domu,
  13. v případě, že by při evidenci žádosti o Dotaci došlo z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků na Program k oznámení o přijetí do zásobníku nebo by systém evidence žádosti o Dotaci neumožnil žádost podat, neplatí článek IV. odst. 3 Smlouvy o dílo, přičemž jakmile bude k dispozici další dotační titul, parametrově odpovídající původní Dotaci, resp. Programu, Realizátor ihned započne s vyřizováním Dotace,
  14. jedná-li se o FVE, která je součástí Díla, a která byla uvedena a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení a zároveň se jedná o FVE, která byla realizována a jejíž cena byla uhrazena (byť i částečně formou záloh) dříve než za 2 roky po datu řádného dokončení rodinného domu představujícího Nemovitost, přičemž za datum řádného dokončení je považováno datum zápisu dokončení rodinného domu - Nemovitosti uvedené v katastru nemovitosti,
  15. jedná-li se FVE, které je součástí Díla, a která nebyla uvedena a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení a zároveň se jedná o FVE, která byla realizována a jejíž cena byla uhrazena (byť i částečně formou záloh) dříve než po datu řádného dokončení rodinného domu představujícího Nemovitost, přičemž za datum řádného dokončení je považováno datum zápisu dokončení rodinného domu - Nemovitosti uvedené v katastru nemovitosti. Současně platí, že pokud Investor úmyslně i neúmyslně zatajil nebo nesdělil Realizátorovi výše uvedené skutečnosti, které mohou ovlivnit získání Dotace, není Realizátor povinen poskytnout Investorovi Garantovanou dotaci v podobě případné slevy z celkové ceny Díla dle článku IV. odst. 3 Smlouvy o dílo.
 3. Pokud poskytne Realizátor Investorovi slevu na Díle, která by svým rozsahem snížila konečnou cenu Díla tak, že Investor nebude moci získat plnou výši Garantované dotace, která tvoří maximálně 50% ceny Díla, Investor bere na vědomí, že se výše Garantované dotace bude řídit aktuálními podmínkami programu NZÚ, platnými v době řízení o Dotaci, přičemž není dotčen nárok Investora na Garanci získání dotace Realizátorem.

Odpovědnost za vady, záruky a reklamace, škody

 1. Vady a záruky FVE
  1. Realizátor odpovídá za to, že FVE bude provedena podle podmínek Smlouvy a bude mít dohodnuté parametry. Realizátor odpovídá za vady, které FVE měla v okamžiku předání a převzetí.
  2. Realizátor poskytuje Investorovi záruku na jednotlivé části FVE, které mají stanovenou záruční dobu záručním listem vystaveným ze strany třetích osob – dodavatelů a/nebo výrobců takových části anebo jak jsou specifikovány v Nabídce (dále také jen „Záruka“). Na ostatní části FVE, ke kterým takové záruční listy poskytnuty nejsou, stejně jako na FVE jako celek, se vztahuje výlučně možnost reklamace v rámci dvouleté reklamační doby.
  3. Záruční doba Investorovi začíná od provedené revize Realizátorem nebo od podepsání předávacího protokolu.
  4. Záruka ani možnost reklamace FVE nebo jejích části se nevztahuje na vady a poškození způsobené zejména:
   1. běžným opotřebením způsobeným obvyklým používáním;
   2. mechanickým poškozením;
   3. chybnou a neodbornou manipulací s FVE nebo části jinou osobou než Realizátorem;
   4. nevhodným používáním FVE, vedlo-li k jeho poškození;
   5. působením třetích osob s výjimkou zásahů schválených Realizátorem;
   6. živelnou pohromou či jinou vnější události;
   7. provedením servisního zásahu na FVE nebo části FVE bez výslovného písemného souhlasu Realizátora třetí stranou nebo Investorem;
   8. vady u FVE, jejíž cena byla sjednána jako nižší s ohledem na ty vady, pro které byla nižší cena Díla sjednána;
   9. poškozením záruční plomby na jakékoli části FVE dodané Realizátorem. V tomto případě se nebude jednat o reklamaci, ale o placený servisní zásah.
  5. Hodnoty, parametry a konkrétní provedení části FVE se mohou lišit oproti hodnotám deklarovaným v Nabídce, pokud taková odchylka nemá vliv na výkon a účel FVE. Realizátor si vyhrazuje právo na změnu barevného provedení části FVE. Barevné odlišnosti křemíkových destiček fotovoltaických panelů nepředstavují vady na FVE.
 2. Obecná pravidla reklamace a uplatnění nároků z vad Díla
  1. Investor je povinen u Realizátora písemně reklamovat vady FVE, které nebylo možné zjistit při převzetí FVE, a to bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich zjištění, nejpozději však do skončení reklamační doby, která činí 24 měsíců od data výměny elektroměru za 4Q elektroměr. Pokud je na některé komponenty poskytnuta delší záruka než 24 měsíců, je Investor oprávněn uplatňovat u Realizátora tyto záruky dle záručních lhůt jednotlivých výrobců. Investor je povinen vady Díla reklamovat písemně na adrese sídla Realizátora nebo může být k reklamaci rovněž použit formulář zveřejněný na webových stránkách Realizátora https://trsgreen.cz/.

   V rámci Reklamace Investor sdělí:
   1. číslo Smlouvy;
   2. místo instalace FVE;
   3. svoje kontaktní údaje, jméno, příjmení, telefon a emailovou adresu;
   4. detailní popis vady a její projevy včetně doplnění o fotografie, pokud je možné reklamovanou vadu zachytit pomocí fotografie.
  2. V případě náhradní dodávky anebo výměny vadné části FVE za bezvadné je Investor povinen vrátit reklamované části FVE Realizátorovi zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal od Realizátora s přihlédnutím k jejich běžnému opotřebení.
 3. Uplatnění nároků z vad FVE Investorem po předání FVE nebo v záruční době
  1. V případě oprávněné reklamace je Investor oprávněn uplatňovat následující nároky:
   1. bezplatné odstranění vady FVE, která je odstranitelná: pokud Investor nemůže FVE řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má Investor právo na dodání nové součásti FVE, která vykazuje vady, opakovaným výskytem vady se pro účely tohoto ustanovení rozumí alespoň trojnásobný výskyt;
   2. přiměřenou slevu z ceny Díla v případě nepodstatné neodstranitelné vady;
   3. právo na odstoupení od smlouvy v případě podstatné neodstranitelné vady: v případě, že by
    Realizátor neodstranil skutečně existující vadu Díla, která byla včas a řádně uplatněna, do 3 měsíců od písemného nahlášení takové vady Investorem nebo se jedná o podstatnou a zároveň neodstranitelnou vadu Díla, může Investor požadovat slevu z ceny Díla v přiměřené výši, případně od Smlouvy odstoupit.
  2. Realizátor je oprávněn odstranit vadu FVE také prostřednictvím náhradního řešení, a to i za použití jiných druhů komponentů FVE tak, aby mělo Dílo minimálně vlastnosti deklarované nabídkou Realizátora. Náhrada vadných komponentů za výkonnější nebo za komponenty od jiných výrobců se stejnými parametry není považována za vadu Díla.
  3. Týká-li se vada jen oddělitelné součásti FVE, může Investor požadovat jen výměnu této součásti.
  4. Investor není oprávněn ve smyslu úst. § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku požadovat provedení náhradního Díla, neboť vzhledem k jeho povaze jej nelze odevzdat (vrátit) Realizátorovi.
  5. Realizátor oznámí Investorovi nejpozději do 30 kalendářních dnů stanovisko k reklamaci a jejímu vyřízení a sepíše ve smyslu úst. § 2173 občanského zákoníku protokol (dále také jen „Reklamační protokol“) obsahující alespoň následující:
   1. datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
   2. důvody reklamace;
   3. způsob vyřízení reklamace požadovaný Investorem;
   4. výsledek prohlídky reklamovaného Díla anebo jeho části Realizátorem nebo jeho smluvním partnerem;
   5. zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení, nebo zdůvodnění zamítnutí reklamace.
  6. V odůvodněných případech je Realizátor oprávněn požadovat na Investorovi sjednání delší lhůty pro vyřízení reklamace, než která je stanovena výše a takovou žádost Investorovi odůvodnit (zejména se jedná o prodloužení z důvodu řádností provedení technologických procesů nebo klimatických podmínek pro provádění prací).
  7. Realizátor je povinen zaslat Reklamační protokol Investorovi na emailovou adresu Investora anebo v písemné podobě na adresu Investora uvedenou ve Smlouvě. Investor je oprávněn požadovat zaslání písemného vyhotovení Reklamačního protokolu na jeho adresu uvedenou v oznámení reklamovaných vad. V závislosti na posouzení reklamace ze strany Realizátora může být se souhlasem Investora dohodnut i jiný způsob vyřízení reklamace než ten, který výslovně zvolil (pokud je volba způsobu

   vyřízení reklamace na Investorovi).
 4. Odpovědnost za škodu
  1. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody způsobené Realizátorem, vadou Díla anebo porušením povinnosti vyplývajících ze Smlouvy je limitována do výše 15.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých).
  2. Smluvní strany se dohodly, že se nenahrazuje škoda spočívající v ušlém zisku postižené Smluvní strany.
  3. Pokud při provádění díla dojde k poškození nebo zničení majetku Investora, nebo jeho části, je Realizátor povinen na své náklady toto opravit nebo uvést do původního stavu a to nejpozději do data předání FVE Investorovi.

Odstoupení od smlouvy

 1. Obecné ustanovení
  1. V případě, že na základě Žádosti o připojení zdroje k Distribuční soustavě, (i) není vydána Smlouva o připojení k Distribuční soustavě, nebo (ii) na základě výše uvedené žádosti je zjištěno, že kapacita Distribuční sítě není dostačující, je Realizátor oprávněn odstoupit od Smlouvy. V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce a), jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co si v souvislosti se Smlouvou plnily s výjimkou uvedenou v následující větě, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od zániku Smlouvy. Investor bere na vědomí, že Realizátorovi v souvislosti se zpracováním a podáním Žádosti o připojení zdroje k Distribuční soustavě vznikly náklady ve výši 10.000,- Kč a Realizátor má vůči Investorovi nárok na jejich úhradu, s tím, že o tuto částku budou poníženy případné finanční prostředky, které by Realizátor měl vrátit Investorovi dle předchozí věty.
  2. Každá Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení Smluvních povinnosti druhou Smluvní stranou, a to písemnou formou.
  3. V případě podstatného porušení Smlouvy kteroukoli smluvní stranou a odstoupení od Smlouvy jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co si v souvislosti se Smlouvou plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od zániku Smlouvy.
 2. Podstatné porušení Smlouvy Realizátorem za podstatné porušení Smlouvy Realizátorem se považuje:
   1. prodlení se zahájením zhotovení Díla delší než 30 kalendářních dnů z důvodů výlučně na straně Realizátora;
   2. prodlení s dokončením Díla delší než 30 kalendářních dnů z důvodů výlučně na straně Realizátora;
   3. prodlení s odstraněním odstranitelných vad FVE delší než 60 kalendářních dnů z důvodů výlučně na straně Realizátora;
   4. FVE má neodstranitelnou podstatnou vadu bránící účelu užívání.
  V případě podstatného porušení smlouvy Realizátorem není Investor oprávněn nárokovat si jakoukoli náhradu škody.
 3. Podstatné porušení Smlouvy Investorem
  Za podstatné porušení Smlouvy Investorem se považuje, zejména:
   1. prodlení s úhradou peněžitých závazků delší než 15 kalendářních dnů;
   2. prodlení s poskytnutím součinnosti delší než 15 kalendářních dnů;
   3. prodlení s předáním Místa plnění delší než 15 kalendářních dnů;
   4. uvedení nepravdivých informací, které jsou významné pro obdržení Dotace.
  V případě podstatného porušení smlouvy Investorem je Realizátor oprávněn nárokovat si přiměřenou náhradu škody.
 4. Absence možnosti Investora odstoupit bez udání důvodu Investor bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů dle úst. § 1829 občanského zákoníku, neboť Dílo je prováděno dle požadavků a přání Investora a těmto požadavkům a přáním je Dílo přizpůsobeno ve smyslu úst. § 1837 písm. d) občanského zákoníku. Smlouva o dílo může být ukončena na základě vzájemné dohody, v takovém případě jsou obě Smluvní strany oprávněny požadovat úhradu vzniklých nákladů.

Sankce

 1. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy před termínem provedení Díla uvedeného v příloze č. 1 (Nabídka Realizátora) Smlouvy jakýmkoliv způsobem a zároveň Realizátor zpracoval Projektovou dokumentaci nebo geometrické rozmístění fotovoltaických panelů nebo podal Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě, zavazuje se Investor uhradit Realizátorovi smluvní pokutu ve výši 20% z Celkové ceny Díla. Uvedená smluvní pokuta je splatná do 14 dní ode dne uplatnění práva Realizátora na její zaplacení. Tím není dotčeno právo Realizátora na náhradu škody.

Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení, GDPR

 1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů Realizátora s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, jsou k dispozici na stránce https://trsgreen.cz/.

Závěrečná ustanovení

 1. V otázkách neupravených Smlouvou a těmito Podmínkami se práva a povinnosti mezi Smluvními stranami vycházející ze Smlouvy řídí výlučně podle právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění.
 2. K rozhodování sporů jsou příslušné výlučně soudy, případně jiné orgány určené zákonem, v České republice.
 3. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto Podmínek bude nebo stane se neplatné či neúčinné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a těchto Podmínek.
 4. Tyto Podmínky byly vydány a nabývají účinnosti dne 1. srpna 2022.
Image
Důležité odkazy

TRS transmission s.r.o.
se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zapsané v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostavě, oddíl C, vložka 82617, IČO: 09271635